• images/slide/1.jpg
 • images/slide/2.jpg
 • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Aleksandrów

Szczegóły

Od 1 sierpnia 2012r. w ramach Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? i Działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ? Gmina Aleksandrów rozpoczęła realizację we wszystkich szkołach podstawowych, w tym w Dąbrowie nad Czarną Projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Aleksandrów?. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zarządzany przez Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie i zakończy się 30.06.2013 roku.

 Cele projektu

 Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 Cele szczegółowe:

 1. zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, w ramach projektu, oferty edukacyjno ? wychowawczo ? profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami
  i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca trwania projektu,
 2. stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiającym
  i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne o okresie do końca trwania projektu,
 3. Zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 80% uczniów klas I-III, uczestniczących
  w projekcie w okresie do końca trwania projektu,
 4. rozwijanie zainteresowań poprzez realizowanie zajęć dodatkowych u 80% uczniów klas
  I-III w okresie do końca trwania projektu.

 Zasady ogólne

 

Projektem objęci będą uczniowie/uczennice kl. I-III ze  Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie nad Czarną, którzy w wyniku diagnozy zostali objęci zajęciami. W ramach działań  zostaną zorganizowane:

 1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 3) zajęcia logopedyczne, w łącznym wymiarze 42h, dwie grupy,

 

   
© by Wojciech Wójcik