Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Indywidualizacja procesu nauczania - zajęcia z POKLu

Szczegóły

 

Od 5 miesięcy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną realizowany projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów realizowany przez Gminę Aleksandrów współfinansowany  ze środków Unie Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, Priorytet IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 ? Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2 ? Wyrównywani szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu 28 uczniów z klas I-III uczestniczy w takich zajęciach jak:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • zajęcia logopedyczne.


Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

 

   
© by Wojciech Wójcik