Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

"Teaching SEN children" - POWERSE - Projekt ?Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej?

Szczegóły

Projekt "Teaching SEN children" (Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt złożony przez Gminę Aleksandrów, napisany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną otrzymał akceptację i dofinansowanie z  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.

W projekcie "Teaching SEN children" uczestniczyć będzie pięciu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną, z terenu wiejskiej gminy Aleksandrów, którzy  pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczającymi do klas ogólnodostępnych jak i w trybie indywidualnym. 

Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie innowacyjności w kształceniu dzieci SEN, co ma związek ze zmianami, które są wprowadzane do szkolnictwa, a które stanowiły priorytet MEN na rok szkolny 2013/2014. Kolejnym celem projektu jest podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli, oraz wykorzystywanie go jako narzędzia do rozwoju zawodowego w różnych międzynarodowych projektach edukacyjnych.

W rezultacie, uczestnicy nabędą nowe umiejętności, które będą wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami, co wpłynie na podniesienie jakości nauczania.

W trakcie trwania projektu beneficjenci podejmą działania przygotowujące do udziału w szkoleniu zagranicznym:

- przygotowanie językowe i kulturowe;

- opracowanie materiałów metodycznych niezbędnych do realizacji projektu; 

Uczestnicy projektu odbędą pięciodniowe szkolenie w instytucji szkoleniowej w Grecji.

Po szkoleniu nauczyciele podejmą działania upowszechniające, ewaluacyjne i promocyjne:

- wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami SEN (opracowanie indywidualnych programów nauczania, pomocy dydaktycznych, itp.)

- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami z terenu Gminy Aleksandrów poprzez stworzenie i udostępnienie bazy dydaktycznej przeznaczonej do pracy z uczniami SEN, prowadzenie rad samokształceniowych;

- dokonanie autoewaluacji oraz ewaluacji całego projektu

- promowanie idei uczenia się przez całe życie poprzez prezentowanie sprawozdań z pobytu zagranicą nauczycielom z terenu Gminy Aleksandrów, oraz zamieszczanie informacji w prasie lokalnej.

   
© by Wojciech Wójcik