Slider

  • images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Szczegóły

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016
przy przyjmowaniu dzieci do oddziału przedszkolnego (zerowego) i klasy I
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną


1. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się dzieci urodzone w 2010 roku:
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka,
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu.
2. Do klasy I Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się dzieci, które odbyły obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka,
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału zerowego i klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę określone kryteria.
Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i klasy I w szkołach podstawowych zgodne są z kryteriami określonymi w rozdziale 2a art. 20 c ust. 1 i 2, ustawy ?rekrutacyjnej? i są to kryteria podstawowe i równorzędne. W przypadku wyników równorzędnych uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub w przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu pierwszego etapu naboru, stosuje się następujące kryteria dodatkowe uzgodnione z organem prowadzącym szkołę:
- rodzeństwo uczęszczające do szkoły - 4pkt;
- dziecko, którego rodzic (prawny opiekun) pracuje w wymiarze pełnego lub pół etatu lub studiuje w systemie dziennym (maksymalnie 4pkt, po 1 punkcie za każde pół etatu)
4. W celu zapisania dziecka do Szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły w zakładce DOKUMENTY).
- Składanie przez rodziców wniosków (kart zgłoszenia) - 2.03.2015r. ? 31.03.2015r.
Opracowane na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

   
© by Wojciech Wójcik