• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Szczegóły

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022 (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022

Autorzy i koordynatorzy:

Paulina Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka) – nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu

Magdalena Wojdan – (współautorka) nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu

Mariusz Berkowski (współautor) – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Agnieszka Raźna – Kubiak (współautorka) – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka

Organizator: Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

· Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

· Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

· Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

· Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt składa się z czterech modułów:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

   
© by Wojciech Wójcik