• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Szczegóły

 

Cele szczegółowe:

- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

- wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,

- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

- udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,

- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,

- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,

- wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

- wspomaganie rozwoju dzieci,

- odkrywanie dziecięcych talentów,

- budowanie więzi w grupie,

- rozwijanie wiary we własne możliwości,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjam kultury, artystami, branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

- kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,

- udział w akcjach propagujących działalność twórczą,

- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

 

Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego

dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj.:

"1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, (...).

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (...)".

 

Projekt realizowany jest od 19.09.2022 do 19.05.2023.

   
© by Wojciech Wójcik