• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Podsumowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania..."

Szczegóły

W  czerwcu zakończyły się zajęcia  z  projektu

?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - Szkół  Podstawowych  na terenie Gminy Aleksandrów ? w naszej szkole.

Zakończenie Projektu

Od dnia 15.09.2012r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną w ramach projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkól podstawowych Gminy Aleksandrów odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, (30godz.), zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (30 godz.), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (30 godz.), oraz zajęcia logopedyczne(42godz. Dla każdej grupy ? 2 grupy).
W zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczyło 6 dzieci z klas II ? III.

Indywidualizacja procesu nauczania sprzyja wyrównywaniu braków w rozwoju psychomotorycznym oraz opanowywaniu podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu. Na zajęciach doskonalona jest umiejętność korzystania z informacji, analizowanie i interpretowanie tekstów kultury oraz tworzenie wypowiedzi. Ćwiczenia i zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci działają stymulująco na rozwój dzieci.
Na podstawie wyników sprawdzianu śródrocznego i rocznego stwierdzono znaczną poprawę umiejętności uczniów z zakresu czytania i pisania.
W zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczestniczyło 6 dzieci z klasy I.
W I i II semestrze prowadzono różnorodne ćwiczenia dostosowane do aktualnych możliwości dzieci, które rozwijały wyobraźnię oraz poprawiały sprawność liczenia i kształtowały myślenie matematyczne. Prowadzono min. ćwiczenia: przeliczanie, rozkładanie liczb na składniki, rozwiązywanie zadań tekstowych, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.  Na zajęciach korzystano z  wielu pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych.
Przeprowadzony sprawdzian śródroczny i roczny wykazał przyrost wiedzy i umiejętności matematycznych.
W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczyło 8 uczniów.
W I i II semestrze uczniowie wykonywali pomiar czasu kalendarzowego pomiar długości, pomiar czasu zegarowego, obliczanie masy ? ważenie, rozwiązywali zadania różnymi sposobami, wykonywali kanapki poznając wartości odżywcze warzyw, poznawali warunki rozwoju roślin, zakładają hodowlę roślin, uczyli się segregować śmieci i oszczędzać wodę, wykonywali plakaty tematyczne oraz przeprowadzali doświadczenia i obserwacje przez mikroskop, poszerzali swoją wiedzę matematyczną poprzez rozwiązywanie wielu zadań, testów, a także wykonywanie ćwiczeń z pomocą komputera.

W zajęciach logopedycznych uczestniczyło 8 uczniów (2 grupy po 4 uczniów).
   Po przeprowadzeniu badań logopedycznych stwierdzić można, iż uczniowie sprawnie kształcili prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie formy fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej.
Wdrażani byli do wykorzystania praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej mowy, dbania o poprawność pisowni po względem leksykalnym, ortograficznym, gramatycznym. Ponadto poszerzali zasób wiedzy i obcowali z literaturą i twórczą aktywnością oraz  wyrabiali umiejętności posługiwania się poprawna polszczyzną.

   
© by Wojciech Wójcik