• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Szczegóły

23 czerwca 2015r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia pobytu w szkole podstawowej uczniów klasy VI. Po akademii, Pan Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów złożył przyszłym absolwentom życzenia i wręczył najlepszej absolwentce Nagrodę Wójta Gminy za najlepsze wyniki nauczania w klasie VI. 

Natomiast w czwartek 25 czerwca 2015 r. zorganizowano akademię z okazji zakończenia zajęć w oddziale zerowym naszej szkoły.

Rodzice przedszkolaków zrobili wszystkim miłą niespodziankę przygotowując i występując w części artystycznej wraz z zerówkowiczami.

 

Nowy wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Szczegóły

W zakładce "Podręczniki" jest już nowy wykaz podreczników na nowy rok szkolny 2015/2016.

Do klas: pierwszej, drugiej i czwartej rodzice zakupują tylko religię.

Do klasy trzeciej rodzice, którzy chcą skorzystać z dofinansowania z "Wyprawki szkolnej" proszeni są o pamiętanie o fakturze za podręczniki. Na fakturze musi być wyraźnie napisane, że są to podręczniki do klasy trzeciej szkoły podstaowej.

 

Bezpieczne wakacje

Szczegóły

Bezpieczne wakacja 2015


"Bezpieczne Wakacje" to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, której celem  jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Na szkoła również przystąpiła do tej akcji, w ramach której uczniowie wezmą  udział  w zajęciach na temat zagrożeń podczas spędzania czasu wolnego w różnych miejscach w trakcie wakacji. 

 

Sukces w konkursie historycznym

Szczegóły


W dniu 28 maja 2015 r. w auli XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi  odbyła się uroczystość podsumowania XX  edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy. Piotr Rusek, uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną, został laureatem stopnia wojewódzkiego tego konkursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu naszej bogatej historii.                                                                       
                                                                                                

 

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Szczegóły

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n. Czarną już od 17 lat nosi imię Jana Pawła II . tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną sprawowana przez proboszcza ks. Janusza  Stanka.

Na którą przybyli zaproszeni goście wójt gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki, Kierownik GZO w Aleksandrowie Jerzy Pietruszka, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną Elżbieta Ogrodnik, dyrektorzy szkól podstawowych z terenu gminy Aleksandrów, grono pedagogiczne , pracownicy szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców i uczniowie z rodzicami.

Następnie uroczystości przebiegały w budynku szkoły. Tegoroczne obchody przeżywamy pod hasłem Jan Paweł II Dziedzictwo i pamięć. Uczniowie kl. VI przygotowali część artystyczną pod kierunkiem p. Teresy Stańczyk Rusek. W której podkreślali że Jan Paweł II jest wzorem im autorytetem, zostawił po sobie dziedzictwo które chcemy poznawać i zgłębiać a także pamiętać o tych wszystkich ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w jego niezwykłym życiu.

Ostatni etap obchodów to rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu Poezji Karola Wojtyły lub wierszy o Janie Pawle II, którego jesteśmy gospodarzami. W tym roku uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca w kategorii kl. I- III Oskar Olczyk zajął II miejsce ,   Piotr Rusek zajął II miejsce w kategorii klas IV ? VI. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, otrzymali dyplomy i książki oraz zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

Szczegóły

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

im. Majora Marka Gajewskiego

?Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972?1514.

Od Cedyni do Orszy?.

 

Tradycja to jeden z fundamentów naszej tożsamości, nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w rodzinach, i w państwie,          w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani - uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

 

5 listopada 2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną przystąpili do etapu szkolnego konkursu historycznego ?Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972?1514.Od Cedyni do Orszy?. W konkursie wzięło udział trzech uczniów. Najwyższy wyniki osiągnął  PIOTR RUSEK Z KL.VI

i zakwalifikowali się  do etapu rejonowego, który odbył się 10 grudnia 2014r. w Piotrkowie Trybunalskim w Gimnazjum nr.5.

 

 Piotr osiągnął wysoki wynik i 16 kwietnia 2015r. weźmie udział w etapie wojewódzkim.

 

                                                                                                     Opiekun ? Ewa Franczak

 

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Szczegóły

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016
przy przyjmowaniu dzieci do oddziału przedszkolnego (zerowego) i klasy I
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną


1. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się dzieci urodzone w 2010 roku:
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka,
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu.
2. Do klasy I Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się dzieci, które odbyły obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka,
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału zerowego i klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę określone kryteria.
Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i klasy I w szkołach podstawowych zgodne są z kryteriami określonymi w rozdziale 2a art. 20 c ust. 1 i 2, ustawy ?rekrutacyjnej? i są to kryteria podstawowe i równorzędne. W przypadku wyników równorzędnych uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub w przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu pierwszego etapu naboru, stosuje się następujące kryteria dodatkowe uzgodnione z organem prowadzącym szkołę:
- rodzeństwo uczęszczające do szkoły - 4pkt;
- dziecko, którego rodzic (prawny opiekun) pracuje w wymiarze pełnego lub pół etatu lub studiuje w systemie dziennym (maksymalnie 4pkt, po 1 punkcie za każde pół etatu)
4. W celu zapisania dziecka do Szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły w zakładce DOKUMENTY).
- Składanie przez rodziców wniosków (kart zgłoszenia) - 2.03.2015r. ? 31.03.2015r.
Opracowane na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

"Teaching SEN children" - POWERSE - Projekt ?Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej?

Szczegóły

Projekt "Teaching SEN children" (Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt złożony przez Gminę Aleksandrów, napisany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną otrzymał akceptację i dofinansowanie z  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.

W projekcie "Teaching SEN children" uczestniczyć będzie pięciu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną, z terenu wiejskiej gminy Aleksandrów, którzy  pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczającymi do klas ogólnodostępnych jak i w trybie indywidualnym. 

Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie innowacyjności w kształceniu dzieci SEN, co ma związek ze zmianami, które są wprowadzane do szkolnictwa, a które stanowiły priorytet MEN na rok szkolny 2013/2014. Kolejnym celem projektu jest podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli, oraz wykorzystywanie go jako narzędzia do rozwoju zawodowego w różnych międzynarodowych projektach edukacyjnych.

W rezultacie, uczestnicy nabędą nowe umiejętności, które będą wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami, co wpłynie na podniesienie jakości nauczania.

W trakcie trwania projektu beneficjenci podejmą działania przygotowujące do udziału w szkoleniu zagranicznym:

- przygotowanie językowe i kulturowe;

- opracowanie materiałów metodycznych niezbędnych do realizacji projektu; 

Uczestnicy projektu odbędą pięciodniowe szkolenie w instytucji szkoleniowej w Grecji.

Po szkoleniu nauczyciele podejmą działania upowszechniające, ewaluacyjne i promocyjne:

- wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami SEN (opracowanie indywidualnych programów nauczania, pomocy dydaktycznych, itp.)

- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami z terenu Gminy Aleksandrów poprzez stworzenie i udostępnienie bazy dydaktycznej przeznaczonej do pracy z uczniami SEN, prowadzenie rad samokształceniowych;

- dokonanie autoewaluacji oraz ewaluacji całego projektu

- promowanie idei uczenia się przez całe życie poprzez prezentowanie sprawozdań z pobytu zagranicą nauczycielom z terenu Gminy Aleksandrów, oraz zamieszczanie informacji w prasie lokalnej.

 

Uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni

Szczegóły

Uroczyste otwarcie ekopracowni

W dniu 15 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się bardzo uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni. Projekt te został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dotację w ramach konkursu pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną na realizacje projektu pod nazwą ?Nowoczesna ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną? otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 248 zł. Całkowita wartość ekopracowni to: 31 839 zł. W ramach tego projektu uczniowie korzystają z ekopracowni, która pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy edukacyjnych - m. in. tablicy interaktywnej i bardzo nowoczesnego oprogramowania a także wielu innych pomocy przyrodniczych. Zostały zakupione również nowe meble. W ramach tego projektu została również wyremontowana i odnowiona sala lekcyjna dzięki funduszom organu prowadzącego szkołę - Gminy Aleksandrów. Podczas tej uroczystości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentował Pan Andrzej Czapla ? Wiceprezes Zarządu. Pan Dionizy Głowacki ? Wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka ? Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty  w Aleksandrowie oraz Dyrektor szkoły Pan Zdzisław Brandys. Dyrektor Szkoły wraz z delegacją uczniów podziękowali Panu Prezesowi, za dofinansowanie tego projektu. 

Zainteresowanych ekologią prosimy o odwiedzenie strony:  www.zainwestujwekologie.pl

 

Wygrana w konkursie czytelniczym w Paradyżu

Szczegóły

9 grudnia 2014r. w  Paradyżu odbył się finał międzygminnego konkursu czytelniczego ?W świecie baśni Perraulta?. Wzięły w nim udział również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną: Maja Lisowska, Julia Nejman i Oskar Olczyk ? wszyscy z klasy III pod opieką wychowawczyni Pani Ewy Trojnar. Uczniowie  wybrani zostali w eliminacjach szkolnych rozegranych 2 grudnia spośród uczniów klas II i III.
W etapie finałowym uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną zmierzyli się z dziećmi ze szkół z: Paradyża, Wójcina, Żarnowa, Aleksandrowa, Przyłęka i Sokołowa. Każdy uczestnik konkursu musiał odpowiedzieć pisemnie na 50 bardzo szczegółowych pytań dotyczących baśni Perraulta. Podobnie jak w poprzednich latach poziom wiedzy dzieci był bardzo wysoki. Uczniowie z Dąbrowy znów byli bezkonkurencyjni zajmując dwa najlepsze miejsca. I miejsce zdobyła Maja Lisowska, która bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania, a Oskar Olczyk zajął miejsce II, tracąc tylko jeden punkt.
Udział w konkursie pozwolił uczniom podnieść poziom czytelnictwa, pobudzić wyobraźnię i ciekawość świata, rozbudzić zamiłowanie do literatury, uwierzyć  we własne możliwości oraz promować szkołę w środowisku. 

 

Obchody Święta Niepodległości

Szczegóły

12 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Spektakl słowno - muzyczny przygotowany został przez p. Ewe Franczak. Dzień wcześniej - dokładnie w 97 rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieka p. Bożeny Patrzykąt uczestniczył w Gminnych obchodach tego święta w kościele parafialnym w Dąbrówce.

 

Oddanie do użytku ekopracowni z WFOŚiGW w Łodzi

Szczegóły

31 października 2014 r. oficjalnie do użytku została oddana NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pracownia ta została wyposażona w nowe meble szkolne (m.in. szafy, stoliki i krzesła szkolne, biurko nauczycielskie), sprzęt komputerowy (m.in. zestaw interaktywny - tablica z rzutnikiem, laptop, głośniki, aparat fotograficzny), pomoce dydaktyczne (m.in. plansze, preparaty, filmy edukacyjne, deszczomierze) i rośliny doniczkowe. Zamontowane zostały również żaluzje. Gmina Aleksandrów wykonała we własnym zakresie jako wkład własny remont sali (m.in. zamurowanie wnęki, pomalowanie ścian i sufitu, a także wymiana oświatlenia.

 

DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

Szczegóły

Dnia 15 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

W tej ważnej i uroczystej chwili licznie przybyli rodzice dzieci oraz zaproszeni goście ? Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki  oraz  Jerzy Pietruszka - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, emerytowani i obecni nauczyciele a także pracownicy szkoły.

Czytaj więcej: DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

 

Podziękowania

Szczegóły

Składamy gorące podziękowania wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość jubileuszu. Zaszczytem dla nas było gościć Was w murach naszej szkoły. Dzięki Wam atmosfera uroczystości była podniosła i niepowtarzalna.

Dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pragniemy również gorąco podziękować przyjaciołom szkoły i sponsorom, bez których pomocy niemożliwe byłoby stworzenie tak wspaniałej oprawy naszej uroczystości. Za wsparcie finansowe i rzeczowe dziękujemy:

-  Dionizemu Głowackiemu - Wójtowi Gminy Aleksandrów i pracownikom Urzędu Gminy w Aleksandrowie;

- Barbarze i Waldemarowi Jęckom, właścicielom firmy WaBa;

-  Monice i Dariuszowi Jędrzejczakom, właścicielom cukierni w Skórkowicach;

- Andrzejowi Borysiewiczowi i Zbigniewowi Grabowskiemu, właścicielom firmy POLTRAK;

- Włodzimierzowi Bieńkowi, właścicielowi Masarni Bieniek.

 

 

150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Szczegóły

12 września 2014 r. był niezwykłym dniem w życiu naszej szkoły. Tego dnia obchodziliśmy uroczyście jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną. 

 

Czytaj więcej: 150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

 
   
© by Wojciech Wójcik