• images/slide/1.jpg
  • images/slide/2.jpg
  • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Sukces w konkursie historycznym

Szczegóły


W dniu 28 maja 2015 r. w auli XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi  odbyła się uroczystość podsumowania XX  edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy. Piotr Rusek, uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną, został laureatem stopnia wojewódzkiego tego konkursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu naszej bogatej historii.                                                                       
                                                                                                

 

Obchody Dnia Patrona Szkoły

Szczegóły

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie n. Czarną już od 17 lat nosi imię Jana Pawła II . tegoroczne uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną sprawowana przez proboszcza ks. Janusza  Stanka.

Na którą przybyli zaproszeni goście wójt gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki, Kierownik GZO w Aleksandrowie Jerzy Pietruszka, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną Elżbieta Ogrodnik, dyrektorzy szkól podstawowych z terenu gminy Aleksandrów, grono pedagogiczne , pracownicy szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców i uczniowie z rodzicami.

Następnie uroczystości przebiegały w budynku szkoły. Tegoroczne obchody przeżywamy pod hasłem Jan Paweł II Dziedzictwo i pamięć. Uczniowie kl. VI przygotowali część artystyczną pod kierunkiem p. Teresy Stańczyk Rusek. W której podkreślali że Jan Paweł II jest wzorem im autorytetem, zostawił po sobie dziedzictwo które chcemy poznawać i zgłębiać a także pamiętać o tych wszystkich ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w jego niezwykłym życiu.

Ostatni etap obchodów to rozstrzygnięcie VII Gminnego Konkursu Poezji Karola Wojtyły lub wierszy o Janie Pawle II, którego jesteśmy gospodarzami. W tym roku uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca w kategorii kl. I- III Oskar Olczyk zajął II miejsce ,   Piotr Rusek zajął II miejsce w kategorii klas IV ? VI. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, otrzymali dyplomy i książki oraz zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

Szczegóły

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

im. Majora Marka Gajewskiego

?Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972?1514.

Od Cedyni do Orszy?.

 

Tradycja to jeden z fundamentów naszej tożsamości, nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w rodzinach, i w państwie,          w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani - uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

 

5 listopada 2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną przystąpili do etapu szkolnego konkursu historycznego ?Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972?1514.Od Cedyni do Orszy?. W konkursie wzięło udział trzech uczniów. Najwyższy wyniki osiągnął  PIOTR RUSEK Z KL.VI

i zakwalifikowali się  do etapu rejonowego, który odbył się 10 grudnia 2014r. w Piotrkowie Trybunalskim w Gimnazjum nr.5.

 

 Piotr osiągnął wysoki wynik i 16 kwietnia 2015r. weźmie udział w etapie wojewódzkim.

 

                                                                                                     Opiekun ? Ewa Franczak

 

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Szczegóły

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016
przy przyjmowaniu dzieci do oddziału przedszkolnego (zerowego) i klasy I
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną


1. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się dzieci urodzone w 2010 roku:
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka,
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu.
2. Do klasy I Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną na rok szkolny 2015/2016 przyjmuje się dzieci, które odbyły obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:
- z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej po wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka,
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do oddziału zerowego i klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę określone kryteria.
Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i klasy I w szkołach podstawowych zgodne są z kryteriami określonymi w rozdziale 2a art. 20 c ust. 1 i 2, ustawy ?rekrutacyjnej? i są to kryteria podstawowe i równorzędne. W przypadku wyników równorzędnych uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub w przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu pierwszego etapu naboru, stosuje się następujące kryteria dodatkowe uzgodnione z organem prowadzącym szkołę:
- rodzeństwo uczęszczające do szkoły - 4pkt;
- dziecko, którego rodzic (prawny opiekun) pracuje w wymiarze pełnego lub pół etatu lub studiuje w systemie dziennym (maksymalnie 4pkt, po 1 punkcie za każde pół etatu)
4. W celu zapisania dziecka do Szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły w zakładce DOKUMENTY).
- Składanie przez rodziców wniosków (kart zgłoszenia) - 2.03.2015r. ? 31.03.2015r.
Opracowane na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

"Teaching SEN children" - POWERSE - Projekt ?Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej?

Szczegóły

Projekt "Teaching SEN children" (Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt złożony przez Gminę Aleksandrów, napisany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną otrzymał akceptację i dofinansowanie z  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie.

W projekcie "Teaching SEN children" uczestniczyć będzie pięciu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną, z terenu wiejskiej gminy Aleksandrów, którzy  pracują z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczającymi do klas ogólnodostępnych jak i w trybie indywidualnym. 

Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie innowacyjności w kształceniu dzieci SEN, co ma związek ze zmianami, które są wprowadzane do szkolnictwa, a które stanowiły priorytet MEN na rok szkolny 2013/2014. Kolejnym celem projektu jest podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli, oraz wykorzystywanie go jako narzędzia do rozwoju zawodowego w różnych międzynarodowych projektach edukacyjnych.

W rezultacie, uczestnicy nabędą nowe umiejętności, które będą wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami, co wpłynie na podniesienie jakości nauczania.

W trakcie trwania projektu beneficjenci podejmą działania przygotowujące do udziału w szkoleniu zagranicznym:

- przygotowanie językowe i kulturowe;

- opracowanie materiałów metodycznych niezbędnych do realizacji projektu; 

Uczestnicy projektu odbędą pięciodniowe szkolenie w instytucji szkoleniowej w Grecji.

Po szkoleniu nauczyciele podejmą działania upowszechniające, ewaluacyjne i promocyjne:

- wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami SEN (opracowanie indywidualnych programów nauczania, pomocy dydaktycznych, itp.)

- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami z terenu Gminy Aleksandrów poprzez stworzenie i udostępnienie bazy dydaktycznej przeznaczonej do pracy z uczniami SEN, prowadzenie rad samokształceniowych;

- dokonanie autoewaluacji oraz ewaluacji całego projektu

- promowanie idei uczenia się przez całe życie poprzez prezentowanie sprawozdań z pobytu zagranicą nauczycielom z terenu Gminy Aleksandrów, oraz zamieszczanie informacji w prasie lokalnej.

 

Uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni

Szczegóły

Uroczyste otwarcie ekopracowni

W dniu 15 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyło się bardzo uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni. Projekt te został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez dotację w ramach konkursu pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną na realizacje projektu pod nazwą ?Nowoczesna ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną? otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 248 zł. Całkowita wartość ekopracowni to: 31 839 zł. W ramach tego projektu uczniowie korzystają z ekopracowni, która pozwala na prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy edukacyjnych - m. in. tablicy interaktywnej i bardzo nowoczesnego oprogramowania a także wielu innych pomocy przyrodniczych. Zostały zakupione również nowe meble. W ramach tego projektu została również wyremontowana i odnowiona sala lekcyjna dzięki funduszom organu prowadzącego szkołę - Gminy Aleksandrów. Podczas tej uroczystości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentował Pan Andrzej Czapla ? Wiceprezes Zarządu. Pan Dionizy Głowacki ? Wójt Gminy Aleksandrów, Jerzy Pietruszka ? Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty  w Aleksandrowie oraz Dyrektor szkoły Pan Zdzisław Brandys. Dyrektor Szkoły wraz z delegacją uczniów podziękowali Panu Prezesowi, za dofinansowanie tego projektu. 

Zainteresowanych ekologią prosimy o odwiedzenie strony:  www.zainwestujwekologie.pl

 

Wygrana w konkursie czytelniczym w Paradyżu

Szczegóły

9 grudnia 2014r. w  Paradyżu odbył się finał międzygminnego konkursu czytelniczego ?W świecie baśni Perraulta?. Wzięły w nim udział również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną: Maja Lisowska, Julia Nejman i Oskar Olczyk ? wszyscy z klasy III pod opieką wychowawczyni Pani Ewy Trojnar. Uczniowie  wybrani zostali w eliminacjach szkolnych rozegranych 2 grudnia spośród uczniów klas II i III.
W etapie finałowym uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną zmierzyli się z dziećmi ze szkół z: Paradyża, Wójcina, Żarnowa, Aleksandrowa, Przyłęka i Sokołowa. Każdy uczestnik konkursu musiał odpowiedzieć pisemnie na 50 bardzo szczegółowych pytań dotyczących baśni Perraulta. Podobnie jak w poprzednich latach poziom wiedzy dzieci był bardzo wysoki. Uczniowie z Dąbrowy znów byli bezkonkurencyjni zajmując dwa najlepsze miejsca. I miejsce zdobyła Maja Lisowska, która bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania, a Oskar Olczyk zajął miejsce II, tracąc tylko jeden punkt.
Udział w konkursie pozwolił uczniom podnieść poziom czytelnictwa, pobudzić wyobraźnię i ciekawość świata, rozbudzić zamiłowanie do literatury, uwierzyć  we własne możliwości oraz promować szkołę w środowisku. 

 

Obchody Święta Niepodległości

Szczegóły

12 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Spektakl słowno - muzyczny przygotowany został przez p. Ewe Franczak. Dzień wcześniej - dokładnie w 97 rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieka p. Bożeny Patrzykąt uczestniczył w Gminnych obchodach tego święta w kościele parafialnym w Dąbrówce.

 

Oddanie do użytku ekopracowni z WFOŚiGW w Łodzi

Szczegóły

31 października 2014 r. oficjalnie do użytku została oddana NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pracownia ta została wyposażona w nowe meble szkolne (m.in. szafy, stoliki i krzesła szkolne, biurko nauczycielskie), sprzęt komputerowy (m.in. zestaw interaktywny - tablica z rzutnikiem, laptop, głośniki, aparat fotograficzny), pomoce dydaktyczne (m.in. plansze, preparaty, filmy edukacyjne, deszczomierze) i rośliny doniczkowe. Zamontowane zostały również żaluzje. Gmina Aleksandrów wykonała we własnym zakresie jako wkład własny remont sali (m.in. zamurowanie wnęki, pomalowanie ścian i sufitu, a także wymiana oświatlenia.

 

DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

Szczegóły

Dnia 15 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie nad Czarną odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

W tej ważnej i uroczystej chwili licznie przybyli rodzice dzieci oraz zaproszeni goście ? Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki  oraz  Jerzy Pietruszka - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty, emerytowani i obecni nauczyciele a także pracownicy szkoły.

Czytaj więcej: DEN i ślubowanie pierwszoklasistów

 

Podziękowania

Szczegóły

Składamy gorące podziękowania wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość jubileuszu. Zaszczytem dla nas było gościć Was w murach naszej szkoły. Dzięki Wam atmosfera uroczystości była podniosła i niepowtarzalna.

Dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Pragniemy również gorąco podziękować przyjaciołom szkoły i sponsorom, bez których pomocy niemożliwe byłoby stworzenie tak wspaniałej oprawy naszej uroczystości. Za wsparcie finansowe i rzeczowe dziękujemy:

-  Dionizemu Głowackiemu - Wójtowi Gminy Aleksandrów i pracownikom Urzędu Gminy w Aleksandrowie;

- Barbarze i Waldemarowi Jęckom, właścicielom firmy WaBa;

-  Monice i Dariuszowi Jędrzejczakom, właścicielom cukierni w Skórkowicach;

- Andrzejowi Borysiewiczowi i Zbigniewowi Grabowskiemu, właścicielom firmy POLTRAK;

- Włodzimierzowi Bieńkowi, właścicielowi Masarni Bieniek.

 

 

150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

Szczegóły

12 września 2014 r. był niezwykłym dniem w życiu naszej szkoły. Tego dnia obchodziliśmy uroczyście jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną. 

 

Czytaj więcej: 150 lat Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną.

 

Plac zabaw przy naszej szkole.

Szczegóły

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną  powitali rok szkolny z nowym placem zabaw usytuowanym na terenie przyszkolnym.  Na budowę placu Gmina Aleksandrów pozyskała środki  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich dzieci.  Przy placu zamontowano tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu oraz regulamin korzystania z obiektu. Życzymy dzieciom miłej zabawy.

   
 

Witamy w nowym roku szkolnym.

Szczegóły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r. o godz. 8:00 w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła miała miejsce uroczysta Msza Święta  z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Po Mszy Świętej nauczyciele i dzieci wraz z rodzicami udali się do szkolnej świetlicy na pierwsze w tym roku spotkanie. Pan dyrektor Zdzisław Brandys powitał wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli oraz uczniów, życząc wytrwałości i sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym.Po przemówieniu, uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się do swoich klas.

 

 

Nowoczesna ekopracownia.

Szczegóły

?NOWOCZESNA EKOPRACOWNIA?

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Dąbrowie nad Czarną

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu ?Moja wymarzona ekopracownia?

 

Czytaj więcej: Nowoczesna ekopracownia.

 
   
© by Wojciech Wójcik