• images/slide/1.jpg
 • images/slide/2.jpg
 • images/slide/3.jpg
   

logo

   

Aktualności

Zebranie z rodzicami

Szczegóły

13.09.2013 o godzinie 13.00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami. Następnie w klasach odbędą się pierwsze zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas, na których zostaną wybrani na ten rok szkolny przedstawiciele do Rad Klasowych i Rady Szkoły. Po zebraniach klasowych nastąpi ukonstytuowanie się nowej Rady Rodziców Szkoły.

 

Rekrutacja do projektu 9.1.2 z POKLu

Szczegóły

Dnia 03.09.2013 o godzinie 14.00. odbędzie się rekrutacja do projektu z działania 9.1.2 POKLu. Projekt "Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów" obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego oraz  matematyki,a także koła zainteresowań z matematyki, informatyki i języka angielskiego. Uczestnikami projektu będą uczniowie z kl 4-6. Zakłada się, że niektórzy uczniowie mogą uczestniczyć w więcej niż w jednych zajęciach.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Szczegóły

02.09.2013r. o godz. 8:00 w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła miała miejsce uroczysta Msza Święta  z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Po Mszy Świętej nauczyciele i dzieci wraz z rodzicami udali się do szkolnej świetlicy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Po przemówieniu Dyrektora Szkoły uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się do swoich klas.

 

 

Już wakacje!!!

Szczegóły

W ostatni piątek czerwca - 28.06.2013r odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Rozpoczęło się ono Mszą Św.  o godzinie 8.00 w kościele parafialnym w Dąbrowie nad Czarną. Następnie na świetlicy szkolnej został podsumowany mijający rok szkolny pod względem wyników w nauce i zachowaniu. Dyrektor Szkoły wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Po życzeniach udanego wypoczynku uczniowie przeszli do swoich sal na ostatnie spotkania ze swoimi wychowawcami.

 

 

Podręczniki szkolne na rok szkolny 2013/2014

Szczegóły

W zakładce Podręczniki  dostępny jest nowy wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014.

 

Podsumowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania..."

Szczegóły

W  czerwcu zakończyły się zajęcia  z  projektu

?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - Szkół  Podstawowych  na terenie Gminy Aleksandrów ? w naszej szkole.

Zakończenie Projektu

Od dnia 15.09.2012r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowie n. Czarną w ramach projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I ? III szkól podstawowych Gminy Aleksandrów odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, (30godz.), zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (30 godz.), zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (30 godz.), oraz zajęcia logopedyczne(42godz. Dla każdej grupy ? 2 grupy).
W zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczestniczyło 6 dzieci z klas II ? III.

Indywidualizacja procesu nauczania sprzyja wyrównywaniu braków w rozwoju psychomotorycznym oraz opanowywaniu podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu. Na zajęciach doskonalona jest umiejętność korzystania z informacji, analizowanie i interpretowanie tekstów kultury oraz tworzenie wypowiedzi. Ćwiczenia i zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci działają stymulująco na rozwój dzieci.
Na podstawie wyników sprawdzianu śródrocznego i rocznego stwierdzono znaczną poprawę umiejętności uczniów z zakresu czytania i pisania.
W zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczestniczyło 6 dzieci z klasy I.
W I i II semestrze prowadzono różnorodne ćwiczenia dostosowane do aktualnych możliwości dzieci, które rozwijały wyobraźnię oraz poprawiały sprawność liczenia i kształtowały myślenie matematyczne. Prowadzono min. ćwiczenia: przeliczanie, rozkładanie liczb na składniki, rozwiązywanie zadań tekstowych, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.  Na zajęciach korzystano z  wielu pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych.
Przeprowadzony sprawdzian śródroczny i roczny wykazał przyrost wiedzy i umiejętności matematycznych.
W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych uczestniczyło 8 uczniów.
W I i II semestrze uczniowie wykonywali pomiar czasu kalendarzowego pomiar długości, pomiar czasu zegarowego, obliczanie masy ? ważenie, rozwiązywali zadania różnymi sposobami, wykonywali kanapki poznając wartości odżywcze warzyw, poznawali warunki rozwoju roślin, zakładają hodowlę roślin, uczyli się segregować śmieci i oszczędzać wodę, wykonywali plakaty tematyczne oraz przeprowadzali doświadczenia i obserwacje przez mikroskop, poszerzali swoją wiedzę matematyczną poprzez rozwiązywanie wielu zadań, testów, a także wykonywanie ćwiczeń z pomocą komputera.

W zajęciach logopedycznych uczestniczyło 8 uczniów (2 grupy po 4 uczniów).
   Po przeprowadzeniu badań logopedycznych stwierdzić można, iż uczniowie sprawnie kształcili prawidłową mowę poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie formy fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej.
Wdrażani byli do wykorzystania praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej mowy, dbania o poprawność pisowni po względem leksykalnym, ortograficznym, gramatycznym. Ponadto poszerzali zasób wiedzy i obcowali z literaturą i twórczą aktywnością oraz  wyrabiali umiejętności posługiwania się poprawna polszczyzną.

 

III Dzień Rodzinny

Szczegóły

W sobotę  15 czerwca w naszej szkole odbył się trzeci już Dzień Rodzinny pod hasłem  ?Mama, tata     i ja?.  Jak co roku, celem spotkania była wspólna zabawa uczniów, rodziców i nauczycieli, oraz omówienie najważniejszych wydarzeń kończącego się roku szkolnego.

Impreza rozpoczęła się od przedstawienia podsumowania realizowanego w szkole projektu Comenius ?Getting  Wet In the Same Rain, Getting Warm In the Same Sun?.  Wszyscy goście obejrzeli  prezentację dokonań w ramach projektu, którą przedstawiły uczennice Amelia Wiśniewska i Paulina Mastalerz.

 Drugą częścią podsumowania była prezentacja stanowisk wszystkich krajów partnerskich. Uczniowie długo przygotowywali się do tego dnia, ale wysiłek się opłacił, ponieważ wszystkie stanowiska prezentowały się wspaniale. Na każdym z nich znajdowały się pamiątki przywiezione z wizyt, foldery   i materiały promujące poszczególne kraje. Uczniowie zadbali również o to, aby ich goście mogli poczuć prawdziwy klimat prezentowanych przez nich państw. Można było posłuchać muzyki hiszpańskiej, tureckiej i greckiej  i  spróbować  potraw i przysmaków , takich jak hiszpańskie tapas, turecką baklawę czy grecką sałatkę. Goście mieli okazję wykazać się wiedzą na temat krajów partnerskich poprzez udział w konkursach przygotowanych przez uczniów.

 Na zakończenie części oficjalnej, Pan Dionizy Głowacki ? Wójt Gminy Aleksandrów  złożył najserdeczniejsze życzenia dzieciom i rodzicom z okazji  niedawno obchodzonych Dni Matki i Dziecka oraz zbliżającego się Dnia Ojca.

Kolejnym punktem programu były konkurencje sportowe z udziałem rodziców i  uczniów, oraz zajęcia artystyczne, podczas których mamy ze swoimi dziećmi tworzyły wspólne prace plastyczne.    

Na zakończenie wszyscy spotkali się przy  poczęstunku, zorganizowanym przez rodziców. Dzień Rodzinny był bardzo udany ze względu na ładna pogodę, miłą i rodzinną atmosferę, a także dużą frekwencję.


Podsumowanie Projektu Comenius

 

Indywidualizacja procesu nauczania - zajęcia z POKLu

Szczegóły

 

Od 5 miesięcy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną realizowany projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów realizowany przez Gminę Aleksandrów współfinansowany  ze środków Unie Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, Priorytet IX ? Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 ? Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2 ? Wyrównywani szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu 28 uczniów z klas I-III uczestniczy w takich zajęciach jak:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia logopedyczne.


Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

 

 

Podsumowanie wyników w nauce za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.

Szczegóły

Najlepsi uczniowie :

 

Klasa I

1.       Oliwia Bińkowska

2.       Oskar Olczyk

3.       Julia Nejman

4.       Patryk Rygała

5.       Maja Lisowska

Klasa II

1.       Łucja Bielicka

2.       Zuzanna Anczkiewicz

3.       Andżelika Polewczyk

4.       Bartosz Otręba

Klasa III

1.       Kamila Wójcik

2.       Adam Ząbecki

3.       Dawid Rygała

4.       Milena Wójcik

5.       Paweł Rogulski

Klasa IV

1.       Amelia Wiśniewska        5,09

2.       Anna Waszczyk               5,0

3.       Agata Przybyła                4,9

4.       Natalia Otręba                4,81

5.       Rusek Piotr                      4,45

6.       Stańczyk Aleksandra        4,45

Klasa V

1.       Roksana Matyszewska    4,9

Klasa VI

1.       Paulina Mastalerz            4,9

2.       Dawid Lisowski                 4,7

3.       Katarzyna Baryła              4,7

4.       Krzysztof Biegała             4,6

Oceny wzorowe

Kl. IV

Anna Waszczyk

Amelia Wiśniewska

Kl. VI

Katarzyna Baryła

Krzysztof Biegała

Katarzyna Krawiec

Dawid Lisowski

Paulina Mastalerz

  

Wyniki konkursów:

Czytaj więcej: Podsumowanie wyników w nauce za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.

 

Góra Grosza - podsumowanie

Szczegóły

XIII edycja akcji charytatywnej "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom dobiegła końca. W tym roku uczniowie naszej szkoły zebrali 500 zł, wspomagając dzieci wychowujace się w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji.

Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję, a w szczególności uczniom klasy II, którzy zebrali najwięcej złotych monet.

Góra Grosza - podsumowanie

 

Warsztaty w Opocznie - Comenius

Szczegóły

11 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie Comenius wyjechali na warsztaty ludowe w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Celem warsztatów było poznanie tradycji i obrzędów naszego regionu. Dzieci dowiedziały się o  historii muzeum i zebranych w nim eksponatów oraz wykonywały opoczyńskie ozdoby choinkowe. Dzięki temu mogły podzielić się nowymi umiejętnosciami z partnerami projektu. Aby zaprezentować im elementy naszej kultury uczniowie wyszyli piękne serwetki ozdobione haftem ludowym. Zostały one wysłane do partneskich szkół.

 

Warsztaty w Opocznie

 

Comenius Quiz

Szczegóły

7 grudnia odbył się konkurs wiedzy o realizowanym w naszej szkole projekcie Comenius "Getting Wet in the Same Rain, getting Warm in the Same Sun". Wzięli w nim udział uczniowie uczęstniczący w projekcie, wykazując się wiedzą na temat krajów partnerskich oraz zrealizowanych dotychczas zadań. Najlepsi okazali się:

Aleksandra Stańczyk - I miejsce

Paulina Mastalerz - II miejsce

Artur Chamernik - III miejsce.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Comenius Quiz

 

Andrzejki

Szczegóły

Andrzejki 2012

 

Góra Grosza

Szczegóły

Góra Grosza - XIII edycja

 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Aleksandrów

Szczegóły

Od 1 sierpnia 2012r. w ramach Priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? i Działania 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ? Gmina Aleksandrów rozpoczęła realizację we wszystkich szkołach podstawowych, w tym w Dąbrowie nad Czarną Projekt ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Aleksandrów?. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zarządzany przez Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie i zakończy się 30.06.2013 roku.

 Cele projektu

 Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji tegoż projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 Cele szczegółowe:

 1. zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, w ramach projektu, oferty edukacyjno ? wychowawczo ? profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi potrzebami
  i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca trwania projektu,
 2. stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiającym
  i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne o okresie do końca trwania projektu,
 3. Zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 80% uczniów klas I-III, uczestniczących
  w projekcie w okresie do końca trwania projektu,
 4. rozwijanie zainteresowań poprzez realizowanie zajęć dodatkowych u 80% uczniów klas
  I-III w okresie do końca trwania projektu.

 Zasady ogólne

 

Projektem objęci będą uczniowie/uczennice kl. I-III ze  Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie nad Czarną, którzy w wyniku diagnozy zostali objęci zajęciami. W ramach działań  zostaną zorganizowane:

 1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w wymiarze 30h, jedna grupa,

 3) zajęcia logopedyczne, w łącznym wymiarze 42h, dwie grupy,

 

 
   
© by Wojciech Wójcik